Föreningens styrelse

Styrelserepresentanter - valda vid årsstämman 2018

 

Ordförande

Finn Kristiansen               Brukskogsvägen 24. 178 92 Adelsö
070 885 79 91                    e-post: finn.kristiansen@telia.com
                                         

Ledamot (kassör)

Anders Ekemar                 Rundkyrkoallén 20 A 168 58 Bromma
070 539 89 49                     e-post: anders.ekemar@gmail.com


Ledamot (sekreterare)

Stefan Gustavsson             Brukskogsvägen 2. 178 92 Adelsö
Mobil 070 569 41 16          e-post: sgx@hotmail.se

Ledamot
Ulrik Hausenkamp            Marielundsvägen 17.  178 92 Adelsö
072  307 80 27                e-post: ulrik.hausenkamph@swedishmatch.se

Ledamot
Glenn Nilsson                   Brukskogsvägen 3 178 92 Adelsö  
08-26 22 96                     mailto: glennmn@hotmail.com


Suppleanter

Mikael Molin                     Marielundsv 14 A 178 92 Adelsö
0705 480 416                   e-post: adelsoentreprenad@telia.com


Bo Karlsson                      Marielundsvägen 60. 178 92 Adelsö
0704 40 39 39                  e-post:bosse.karlsson@economizer.se

Kalle Krall                         Bruksbacken 10  178 92  Adelsö
070 752 61 31                  e-post:kalle.krall@gmail.com


​​

Revisorer

Alf Glückman                    Marielundsv 26 178 92 Adelsö
070 492 78 17
                   e-post: alf.gluckman@moncura.se


Eli Zlotnik                         Primusgatan 110  112 67 Stockholm 
070-720 64 17                  e-post: eli.zlotnik@zok.se


Revisorsuppl

Robert Malmsten               Marielundsvägen 10A 178 92 Adelsö
070 549 17 10                   e-post: robert.malmsten01@gmail.comcom


Espen Wiig                       Birger Jarlsgatan 112 Lgh 1501 114 20  Stockholm
070 424 06 04                   e-post: espen@wiigdata.se


Valberedning  

Magnus Weslien                Brukskogsvägen 1 178 92  Adelsö

070 823 52 97                   e-post: magnus.asta@yahoo.com

Magnus Brolin                  Marielundsvägen 4  178 92  Adelsö
073 964 38 78                  e-post:

Det högsta beslutande organet i en samfällighetsförening är föreningsstämman

STYRELSENS UPPGIFT

Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen samt verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.
I styrelsens förvaltningsuppdrag ingår alltid uppdraget att kontrollera och övervaka så att samfällt vägområde begagnas på ett korrekt sätt och då så inte sker, att påpeka detta för den/de som på ett felaktigt sätt begagnar samfällt vägområde och om nödvändigt åtgärda problemet på ett lämpligt sätt.

Att upphandla Vinter och sommarvägsunderhåll och andra reparationer på vägarna .

Att vara kontaktorgan gentemot annan extern verksamhet på föreningens vägområden.

Att sköta föreningens administration.

FÖRENINGEN

Föreningen bildades den 24 februari 1967 och då fastställdes stadgarna för föreningens verksamhet.


Föreningen omfattades vid starten av 63 fastigheter och i dag är det 109 fastigheter som består av 57 permanent boende, 32 fritidsboende, 9 obebyggda,
3 industri (1 nedlagd), 2 skogsbruksfastigheter, 5 samfälld naturområden samt 1 stamfastighet.


Föreningen förvaltar sammanlagt 2.032 meter väg, varav 1102 meter asfalterad och 930 meter grusväg.

Marielundsvägens Vägförening ombildades 2002 till
Samfällighetsföreningen Stenby GA:1. (Stenby Gemensamhets Anläggning:1) och nuvarande stadgar fastställdes.

Föreningen har behållit namnet Marielundsvägens Vägförening.

Affärsidé

Allt som berör våra vägar

med

därtill hörande områden

Vision

Skapa samarbete och effektiva lösningar som bidrar till bättre väghållning.

Värdegrund

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med dess ändamål:

- Att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats vara föreningens.

- Att handha de i föreningen ingående fastigheternas

gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar.

- Att vårda och sköta om annan allmän plats än väg, som förklarats vara föreningens.

Trafikspegel Trafikspegel
Observera

Inom området råder en rekommenderad hastighet på max 30 km/tim

Som påminnelse om detta finns det tre farthinder i form av fartbulor utplacerade. Bulorna har markringar på båda sidorna.
 

Högerregeln gäller även inom vårt område

  

För mer information skicka e-post till: 
 finn.kristiansen@telia.com eller ring: 0708-857 991